Privacystatement medewerkers & sollicitanten

Darmand Group is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, kandidaten, flexwerkers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) hieraan stellen.

Inleiding

Darmand Group, gevestigd aan Burgemeesterlaan 2 6002 EG Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit is de privacyverklaring van Darmand Group alsmede de aan haar gelieerde besloten vennootschappen: CNC International, Nail Creation, Nouveau Contour en Dermatude.

Contactgegevens:
privacy@darmandgroup.com
+31 88 5155850

Burgemeesterlaan 2
6002 EG Weert
the Netherlands

CNC International B.V.
VAT. Nr. NL8535.72.276.B01
KVK Nr. 59617624

Nail Creation B.V.
VAT. Nr. NL8088.80.445.B01
KVK Nr. 12044847

Nouveau Contour B.V.
VAT. Nr. NL8097.15.570.B01
KVK Nr. 59498013

Dermatude B.V.
VAT. Nr. NL8535.28.688.B01
KVK Nr. 12044846

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres);
 • een administratienummer;
 • nationaliteit en geboorteplaats;
 • IP-adres
 • bij minderjarigen: gegevens van de ouders, voogden of verzorgers;
 • gegevens die betrekking hebben op gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens die betrekking hebben op de functie waarnaar gesolliciteerd is;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en op de beëindiging daarvan;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen en op de beëindiging daarvan;
 • overige gegevens die de sollicitant zelf verstrekt richting Darmand Groep zoals bijvoorbeeld interesses, vaardigheden en carrièredoelen.
 • door de sollicitant kenbaar gemaakte andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie (bijvoorbeeld gegevens in het kader van een te voeren voorkeursbeleid voor minderheden of re-integratiebeleid);
 • andere dan de bij de vorige punten bedoelde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.Extra gegevensverwerking vanaf de indiensttreding:
 • nationaliteit, bankrekeningnummer, BSN-nummer, ID Bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeel, – salaris- en verzuimregistratie;
 • personeelsnummer;
 • gegevens in geval van een pre-employment screening.Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

  Darmand Group streeft er naar dat persoonsgegevens actueel en correct zijn en probeert alle redelijke maatregelen te nemen om hiervoor te zorgen.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  Het kan voorkomen dat Darmand Group uw bijzondere persoonsgegevens verwerkt. U kunt dan denken aan informatie over uw gezondheid in geval van ziekteverzuim of re-integratie. Darmand Group verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving. Darmand Group zorg ervoor dat uw bijzondere persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die noodzakelijkerwijs over deze gegevens dienen te beschikken voor de uitvoering van hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. U kunt hierbij onder meer denken aan medewerkers van de personeels-, financiële- en/of salarisadministratie, kwaliteitsmedewerkers en juridische medewerkers.

  Doel en grondslag van de persoonsgegevens

 • om te beoordelen en vast te leggen of u geschikt bent voor de functie/opdracht waarop u solliciteert of voor een functie/opdracht die vacant kan komen;
 • om met u een overeenkomst te kunnen sluiten en deze ten uitvoer te kunnen leggen;
 • om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 • om te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen (social return);
 • om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, waaronder training en opleiding, en u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 • om u te informeren over onze activiteiten via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om onze re-integratieverplichtingen na te komen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en ons intranet;
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Informatie aan derden

Darmand Group kan uw persoonsgegevens delen met medewerkers van Darmand Group en derden indien zij werken aan bovengenoemde doelen van gegevensverwerking, leidinggeven aan het uitvoeren van de gegevensverwerking en die noodzakelijk betrokken zijn bij de gegevensverwerking.

Darmand Group kan uw persoonsgegevens ook met andere derden delen indien u daar toestemming voor heeft gegeven, de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de namelijk van wettelijke verplichtingen van Darmand Group, in geval de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang voor u en indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Darmand Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die niet meer bewaard hoeven te blijven, worden zo spoedig mogelijk verwijderd tenzij Darmand Group op grond van wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Sollicitanten:

Gedurende uw sollicitatieprocedure bewaart Darmand Group uw persoonsgegevens maximaal 8 (acht) weken. Indien u hiervoor toestemming geeft bewaart Darmand Group uw gegevens 1 (één) jaar.

Medewerkers:

Darmand Group bewaart uw basisgegevens zoals NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en een kopie van uw paspoort maximaal 5 (vijf) na het einde van kalenderjaar van uw uitdiensttreding.

De fiscale gegevens zoals woon- en werkverkeer, secundaire arbeidsvoorwaarden of de verklaring woon- werkverkeer wordt maximaal 7 (zeven) jaar na het einde van het kalenderjaar van uw uitdiensttreding bewaart.

Darmand Group houdt een bewaartermijn aan van 2 (twee) jaar na het kalenderjaar van uw uitdiensttreding voor persoonsgegevens omtrent uw arbeidsovereenkomst of wijzigingen daarvan, correspondentie, benoemingen, promotie en demotie, correspondentie, ontslag, VUT-regeling, kopieën van uw getuigschrift, verslagen van uw functioneringsgesprekken, verslagen omtrent de Wet Poortwachter, correspondentie over ziekte van het UWV of uw bedrijfsarts, verslagen van financiële problemen, verslagen rondom probleemsituaties etc.

Beveiliging

Darmand Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@darmandgroup.com.

Tevens zijn alle medewerkers gehouden zich te conformeren aan het privacybeleid van Darmand Group en wordt er actief op toegezien dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn.

Mocht er een datalek van persoonsgegevens plaats vinden zal deze intern worden vastgelegd en gedocumenteerd worden. Bij vrijkomende risico’s door een datalek van persoonsgegevens zal Darmand Group zijn meldplicht nakomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Darmand Group zal bij een datalek ook u als betrokkene informeren wanneer het een hoog risico van inbreuk op uw persoonsgegevens inhoudt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Darmand Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@darmandgroup.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Darmand Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Darmand Group gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de Darmand Group websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn sociale media- bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics l Naam: _utma l Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet l Bewaartermijn: 2 jaar
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben ingesteld het IP-adres te willen anonimiseren. Wij hebben geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookie(s): Facebook Pixel en LinkedIn Pixel l Naam: _utma l Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet l Bewaartermijn: 30 dagen
Via onze website wordt een cookie geplaatst van bedrijf Facebook en LinkedIn. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook/LinkedIn. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook/LinkedIn kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook of LinkedIn hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook of LinkedIn verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook/LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wijzigingen

Darmand Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in het personeelshandboek.